Gsliosnanog

Naíonra / preschool

BLAG: Scoil Ghníomhach

Scoil Ghniomhach

Fáilte

Tá Gaelscoil Lios na nÓg ann do pháistí a bhaineann taitneamh as an nGaeilge sa bhaile, agus chun oideachas lán Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí eile.

Bunscoil Lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg

Tá an scoil aitheanta go hiomlán ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Bunaíodh Lios na nÓg i 1996 agus tá sí ag forbairt léi ó shin, faoi stiúir Áine Nic an tSíthigh, an Príomhoide.

Bhunaigh grúpa tuismitheoirí áitiuil an scoil i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil dá bpáistí féin agus do pháistí tuismitheoirí eile a lorgaíonn scoil lán Ghaeilge le caighdeán oideachasúil maith. Thacaigh roinnt tuismitheoirí eile leis an tionscnamh agus gach bliain fáilíftear roimh rang nua agus páistí nua isteach i bpobal na scoile. Fuair Lios na nÓg aitheantas ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta go luath. Leis an t-aitheantas tagann na gnáthdheontaisí.

An príomhaidhm atá ag an scoil na sár oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá Lios na nÓg ann do pháistí a bhaineann taitneamh as an nGaeilge sa bhaile, agus chun oideachas lán Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí eile. Cuirtear eolas faoin teanga sa chomhthéasc cultúrha ar fáil, agus leanann an scoil Curaclam an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus struchtúr Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge.

Tá páirt lárnach ag tuismitheoirí Lios na nÓg i stiúradh agus i bhfeidhmiú na scoile cosúil le Gaelscoileanna eile. Tugann na tuismitheoirí tacaíocht don scoil agus do na haidhmeanna teangan agus cultúrtha atá aici. Roinneann na tuismitheoirí a aontaíonn le haidhmeanna na scoile meon dearfach lena bpáistí agus comhoibríonn siad leis an scoil ó thaobh na Gaeilge de agus ar bhealaí eile.

Tuismitheoirí nach n-aontaíonn leis na haidhmeanna seo, moltar dóibh, ar mhaithe leo féin agus lena bpáistí, scoil eile a lorg a shásóidh a gcuid riachantais faoi leith.

Cultúir éagsúla

Fáiltítear roimh chlanna de chultúir éagsúla agus déantar iad a chomhthathú le páistí eile na scoile. Bíonn na múinteoirí tuisceanach agus foighneach leis na páistí seo agus de réir a chéile glactar go héasca leo i bpobal na scoile.

 

Welcome

Lios na nÓg exists to educate children who enjoy the use of Irish in their home environment, and to provide other children with an all-Irish curriculum.

Gaelscoil Lios na nÓg is an Irish language primary school

Gaelscoil Lios na nÓg is a primary school operating through Irish which is fully recognised by the Department of Education & Science. Lios na nÓg was founded in 1996 and has developed smoothly since then under the direction of Áine Nic an tSíthigh, the principal.

A group of local parents founded the school in 1996 to provide all-Irish education for their own children and for those of other parents seeking an Irish language school with excellent educational standards. The initiative was supported by a number of other parents and each year has seen a fresh reception class and the addition of fresh parents and children to the school community. The Department of Education & Science recognised Lios na nÓg in its early stages and has sanctioned the appointment of an extra teacher annually as the school grew. This recognition brings with it the usual Exchequer supports.

The specific aim of the school is the provision of high-quality education through the medium of the Irish language. Lios na nÓg exists to educate children who enjoy the use of Irish in their home environment, and to provide other children with an all-Irish curriculum. Knowledge of the language is provided within its cultural context, and the school draws on the experience of the Department of Education & Science (following the Revised Curriculum) and of Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge, the umbrella managerial structure for all-Irish schools.

Lios na nÓg operates with close parental involvement in the management and operation of the school as in other Gaelscoileanna. Parents cooperate to support the school, its linguistic and cultural aims, and its financial and overall well being in different ways. Parents who share the aims of the school impart a constructive attitude to their children and co-operate with the school with regard to the promotion of the Irish language and in the school's other dimensions. Parents who do not share these aims are best advised, for their own sake and their children's sake, to look for another school which will meet their required needs

Multi-cultural

Children from many different cultures are welcomed. They are integrated into the life of the school on a gradual basis. Teachers are considerate and patient with these children and they become a central part of the life of the school.

Our Location