logo1

An Ghaeilge

Déantar gach iarracht bród agus meas a chothú dár dteanga i measc na bpáistí trín iad a spreagadh, a ghríosú agus a mholadh chun an Ghaeilge a labhairt. Labhraítear í i dtimpeallacht na scoile, sa seomra ranga, sa chlós, ag dul abhaile agus ag ócáid ar bith a bhaineann leis an scoil. Iarraimid ar thuismitheoirí/ chaomhnóirí agus gach duine eile a bhíonn bainteach leis an scoil cuidiú linn agus muid ag cruthú “Gaeltacht” inár scoil agus inár dtimpeallacht. Molaimid go mór iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a labhairt sa bhaile nuair is féidir, is cuma muna mbíonn ann ach an cúpla focal, nathanna cainte nó abairtí anseo is ansiúd. Is mór an chabhair dúinne agus don pháiste má bhíonn dearcadh dearfach i leith na Gaeilge le sonrú sa bhaile chomh maith leis an scoil. (Féach Polasaí Thumoideachais Lios na nÓg).Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile. Múintear an Ghaeilge ní hamháin mar ábhar scoile ach mar theanga bheo chumarsáide. Is i nGaeilge amháin a labhraítear leis an bpáiste nuair a thagann sé/sí ar scoil den chéad uair agus uaidh sin amach. Is córas lánthumtha atá i bhfeidhm sa scoil agus ní thosaítear ar an mBéarla a theagasc go dtí go mbíonn an páiste sa tríú téarma i Naíonáin Shinsearacha.

 

 

 

An Ghaeilge

Irish is the primary language of the school. It is not only taught as a subject but is the language of communication within the school. The children are spoken to in Irish from the start and there on in. A system of total immersion is in place at the school and English language teaching does not begin until the children are in their third term in Senior Infants.
Every effort is made to encourage pride in and respect for the language amongst the children through reward and praise for speaking Irish. Irish is spoken in the school environs, the classrooms, the yard, going home and on any occasion that is connected with the school. We request that parents/guardians and any others connected with the school strive to help us create a Gaeltacht in the school and amongst the school community. We hugely encourage you to speak Irish at home no matter how little or how often. Creating a positive attitude to Irish at home by using even a few words or sayings now and again is hugely beneficial and encouraging for your child and helpful to us (see our Policy on Total Immersion Education).