logo1

An Bord Bainistíochta

Tá an Ghaelscoil seo á riaradh ag Bord Bainistíochta atá ceaptha faoina Rialacha do Scoileanna Náisiúnta do thréimhse ceithre bhlian. Tá an Bord freagrach as riaradh na scoile faoi rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tá ochtar ball ar an mBord: beirt atá ainmnithe ag an bPátrún, beirt thuismitheoir a thoghann tuismitheoirí na scoile (máthair clainne a chaithfidh a bheith i nduine amháin acu), an Príomhoide (ex officio) agus múinteoir a thoghann an fhoireann teagaisc. Ainmníonn an tseisear seo beirt eile ó phobal na scoile.
Is é Foras Pátrúnachta na Scoileanna LánGhaeilge, Pátrún na scoile.

 

Ba iad seo Baill an Bhoird a toghadh i Samhain na Bliana 2016:

Cathaoirleach Róisín Ní Ghuidhir
Ionadaí an Phátrúin Maolíosa Ó Cúlacháin
Tuismitheoir Tofa Clíona Kimber
Tuismitheoir Tofa Colm Breathnach
Príomhoide Áine Nic an tSíthigh
Ionadaí tofa na n-oidí Caitlín Nic Niallais
Ionadaithe Pobail  
Ionadaithe Pobail Seán Ó Conghaile


Is féidir le haon duine dul i dteagmháil leis an mBord Banistíochta ag uimhir na scoile - 01 4975300.            

Bíonn cruinniú ag an mBord Bainistíochta uair sa téarma. Reachtáiltear na cruinnithe seo trí mheán na Gaeilge.
Bíonn fáilte i gcónaí roimh thuismitheoirí glaoch ar ionadaithe na dtuismitheoirí faoi aon rud a bhaineas leis an scoil agus idir mholtaí agus ghearáin a dhéanamh.

The Board of Management

The Board is responsible for the direction and management of the school as laid down in the directions from the Department of Education & Science. The Board holds office for a period of four years. The Board consists of eight members:  two of whom are named by the Patron, two of whom are elected by the parents of the school (one of whom must be a mother of a child attending the school), the principal teacher (exofficio) and a teacher elected by the teaching staff. These six members then nominate two people from the local community.

The following are the names of the present Board of Management who were elected in November 2016:

Chairperson Róisín Ní Ghuidhir
Patrons Nominee Maolíosa Ó Cúlacháin
Parent Representative Clíona Kimber
Parent Representative Colm Breathnach
Principal Áine Nic an tSíthigh
Treasurer Caitlín Nic Niallais   
Community Representative Natasha Evans
Community Representative Seán Ó Conghaile


One can contact members of the Board of Management through the school phone number – 01 4975300.              

The Board of Management meets once a term at least. These meetings are conducted through the medium of Irish.

Parents are always encouraged to call on the parents’ representative about matters relating to the school and they are encouraged to voice any issues they may have.