logo1

Curaclam na Scoile

Curaclam páiste lárnaithe atá i bhfeidhm sa scoil a aithníonn luach agus eagsúlacht gach páiste agus a chuireann ar a chumas an fhorbairt iomlán is dual dó/di a dhéanamh mar pháiste, agus ina shaol sa tsochaí. Tá sé mar aidhm againn timpeallacht shuaimhneach a chrúthú ina ndéantar cúraim d’fhorbairt intleachtúil, fhisiciúil, chúlturtha, mhóralta, spioradálta, shóisialta agus mhothúchanach an pháiste. Tá comhoibriú, dea-bhéasaí agus dea-iompar riachtanach d’éifeacht na scoile agus d’fhorbairt agus dul chun cinn na bpáistí. Déantar dea-luachanna Críostúla a chothú. Spreagtar páistí i ngach gnéith den chultúr gaelach; teanga, cluichí, ceol, damhsa agus traidisiúin.Tá rannpháirtíocht agus tacaíocht na dtuisí mar chuid thábhachtach de shaol na scoile.

The School Curriculum

The Primary School curriculum is followed at the school. It is a child centred curriculum that recognises the value and individuality of each child and strives to enable the development of the whole child as an individual and within society. It is our aim to create a caring happy environment where the intellectual, physical, cultural, moral, spiritual, social and emotional development of the child is developed. Co-operation, good manners and good behaviour are expected and are important for the development and progress of the children. Christian values are promoted. The children are introduced to all aspects of Irish language and culture, games, music, dance and traditions.